Arma3 Servers In Australia, page 14

Rank Server Players Status Map
6386
0 / 16 Altis
6398
0 / 16 Altis
6399
0 / 6 lythium
6420
0 / 16
6430
0 / 16 takistan
6447
0 / 16 chernarus
6455
0 / 8
6474
0 / 20 ChernarusRedux
6491
0 / 8 Stratis
6505
0 / 64
6511
0 / 75 Altis
6537
0 / 16 Altis
6560
0 / 40 Chernarus_2035
6589
0 / 16 Altis
6592
0 / 16 altis
6593
0 / 16 Altis
6594
0 / 16 Altis
6617
0 / 8 altis
6624
0 / 64
6625
0 / 126 Altis
6674
0 / 32 Stratis
6702
0 / 16 Altis
6708
0 / 10 Altis
6774
0 / 10 Tanoa
6779
0 / 16 Stratis