Arma3 Servers In Australia, page 6

Rank Server Players Status Map
2343
0 / 53 Altis
2377
0 / 32 Tanoa
2395
0 / 40 ChernarusRedux
2411
0 / 24 Altis
2414
0 / 24 Altis
2423
0 / 30 Malden
2441
0 / 32 Staszow
2470
0 / 16
2493
0 / 32 Tanoa
2576
0 / 37 Takistan
2664
0 / 10 takistan
2722
0 / 42 chernarus_summer
2732
0 / 50 Stratis
2792
2 / 30 Tanoa
2796
0 / 24 Woodland_ACR
2832
0 / 16 Altis
2846
0 / 20 Malden
2853
0 / 30
2854
0 / 30 Altis
2885
0 / 64 Altis
2900
0 / 16 Tembelan
2913
0 / 37 Chernarus
2943
0 / 16
2979
0 / 40 takistan
2990
0 / 32 Malden