Arma3 Servers In Australia, page 7

Rank Server Players Status Map
2822
0 / 16 altis
2859
0 / 16 altis
2876
0 / 16 Tembelan
2885
2 / 60 australia
2905
1 / 37 Chernarus
2956
2 / 16 altis
2993
0 / 32 Altis
2999
0 / 5 Altis
3021
0 / 10 takistan
3025
0 / 46 ruha
3034
0 / 10 Tanoa
3075
0 / 16 Altis
3129
0 / 17 Malden
3137
0 / 14 Australia
3158
0 / 20
3182
0 / 8 baranow
3203
0 / 36 Nam2
3221
0 / 12
3222
0 / 12 Tanoa
3238
0 / 62 Altis
3251
1 / 40 abramia
3344
0 / 40 Malden
3347
0 / 60 ChernarusRedux
3391
0 / 12 Altis
3424
0 / 50 Chernarus_2035