Arma3 Servers In France, page 2

Rank Server Players Status Map
289
6 / 180 Tanoa
295
0 / 30 Altis
328
0 / 64 altis
329
0 / 64 altis
340
0 / 64 altis
341
0 / 64 wake
342
0 / 64 altis
361
0 / 90 Altis
362
4 / 100 Altis
382
30 / 255 Altis
384
0 / 30 Stratis
388
0 / 64
392
0 / 32 Altis
407
33 / 110 DKP_Altis
408
0 / 64 stratis
409
0 / 64 tembelan
410
0 / 64 tanoa
412
0 / 8 fallujah
478
0 / 60
491
0 / 100 Tanoa
498
0 / 22 abramia
506
10 / 70 Malden
509
0 / 32 altis
512
14 / 110 Altis
519
0 / 50 Takistan