Arma3 Servers In France, page 7

Rank Server Players Status Map
1598
0 / 70 Altis
1599
0 / 80 Jackson_County
1618
1 / 10 Chernarus_2035
1620
0 / 32 Altis
1631
35 / 75 LakesideValley
1650
0 / 64 Mountains_ACR
1657
0 / 120 Altis
1673
0 / 32 Altis
1690
8 / 75 Altis
1694
0 / 100 Tanoa
1700
41 / 70 Malden
1712
53 / 200 ALF_BelleIle
1725
0 / 16
1745
7 / 100 KelleysIsland
1755
27 / 120 altis
1801
14 / 50 Altis
1810
0 / 30 Altis
1822
23 / 100 Malden
1826
0 / 20 Esseker
1848
0 / 6
1856
0 / 50 Altis
1857
10 / 32 Altis
1858
0 / 10 lythium
1881
69 / 120 Altis
1905
4 / 40 takistan