Arma3 Server List, page 232

Rank Server Players Status Map
5776
0 / 10 Altis
5777
0 / 100 Altis
5778
0 / 20 XCam_Taunus
5779
0 / 32
5780
0 / 64 Altis
5781
0 / 10 Tanoa
5782
0 / 64
5783
0 / 16 takistan
5784
0 / 16 Malden
5785
0 / 26 Altis
5786
0 / 4 Altis
5787
0 / 11 Tanoa
5788
0 / 32 Altis
5789
0 / 100 Chernarusredux
5790
0 / 100 Tembelan
5791
0 / 100 Tanoa
5792
0 / 100 Deniland
5793
0 / 12 Altis
5794
0 / 16
5795
0 / 32
5796
0 / 10
5797
0 / 10
5798
0 / 8 takistan
5799
0 / 100 Altis
5800

A3M

0 / 16 Takistan