Servers By Uptime, page 4

Rank Server Players Status Map
99
0 / 64 Tanoa
100
129 / 130 Altis
101
2 / 50 Tanoa
102
0 / 32 lythium
103
3 / 30 malden
104
0 / 50 Altis
105
0 / 80 Tanoa
106
0 / 131 Auriga_Lakeside_county_2k18
107
0 / 32 Altis
108
0 / 32 Altis
109
0 / 12
110
0 / 64
111
2 / 70 WilmingtonCounty
112
0 / 10 altis
113
0 / 8
114
0 / 32
115
0 / 80 Lakeside_Countyv2
116
0 / 100 Altis
117
0 / 80 Kelleysisland
240
59 / 60 Altis
241
49 / 60 Altis
242
4 / 40 Altis
243
6 / 30 altis
244
1 / 40 Altis
245
7 / 81 lythium