Arma3 Servers In Germany, page 49

Rank Server Players Status Map
5118
0 / 40 Stratis
5119
0 / 50
5120
0 / 16 Ocean
5123
0 / 4 Altis
5124
0 / 40 lythium
5126
0 / 35 Altis
5127
0 / 99 Altis
5128
0 / 10
5132
0 / 20 abramia
5134
0 / 24 australia
5138
0 / 10
5141
0 / 10
5142
0 / 32 Tanoa
5147
0 / 4 chernarusplus
5157
0 / 10 Altis
5160
0 / 6
5161
0 / 50 Altis
5168
0 / 16
5178
0 / 100 Hawaiki
5184
0 / 6
5188
0 / 2
5189
0 / 10
5191
0 / 11 Stratis
5196
0 / 64 altis
5197
0 / 50 altis