Arma3 Servers In China

Rank Server Players Status Map
415
5 / 32 Altis
489
0 / 24 Altis
492
0 / 60 pja310
591

0 / 50 taviana
619
5 / 10 Tanoa
624
18 / 64 Altis
743
3 / 50 altis
745
0 / 35 lythium
766
7 / 20 Altis
782
0 / 18 australia
928
1 / 18 Altis
938
0 / 20 Altis
944
0 / 10 takistan
988
0 / 64 sara
1022
10 / 54 Altis
1177
0 / 53 Altis
1261
0 / 10 Sara_dbe1
1262
5 / 50 altis
1270
3 / 64 Altis
1336
0 / 82 Altis
1347
0 / 64
1371
0 / 95 Altis
1372
24 / 110 Altis
1373
0 / 50 altis
1431
0 / 46 enoch