Best Ping Around Brazil, Rio de Janeiro

Find Arma3 servers with the best ping (latency) around Brazil, Rio de Janeiro.

Rank Server Players Status Map
6
11 / 40 Altis
7
3 / 40 Altis
1797
3 / 15 lythium
2208
0 / 46 altis
1587
0 / 10 takistan
1566
0 / 100 green_sea
1834
0 / 64 Stratis
1721
0 / 15 Bozcaada
2121
0 / 50 Altis
287

QRU

0 / 8 lythium
1460
1 / 12 Altis
2322
0 / 20 Malden
1908
0 / 33 noe
1064
0 / 32 chernarus
89
0 / 90 Altis
1964
0 / 45 Altis
1634
1 / 28 sara_dbe1
50
0 / 20 zagor_zagorsk_biglakes
84
0 / 40 Altis
250
0 / 50 SefrouRamal
251
0 / 20 SefrouRamal
313
0 / 18 SefrouRamal
1332
0 / 20
1454
26 / 56 Altis
2151
0 / 15 Gorgona