Best Ping Around Brazil, Rio de Janeiro

Find Arma3 servers with the best ping (latency) around Brazil, Rio de Janeiro.

Rank Server Players Status Map
113
11 / 30 Altis
128
0 / 20
1327
0 / 10 abramia
1691
0 / 95 Altis
1738
0 / 30
1751
0 / 20 xcam_taunus
1915
1 / 50 Stratis
2074
0 / 109 prei_khmaoch_luong
2230
0 / 10 altis
1712
0 / 10 takistan
2136
1 / 100 Altis
2421
0 / 40 WL_Rosche
2021
2 / 32 Sara
609
0 / 30
718

EBK

1 / 40 Altis
845
0 / 10 Altis
930
0 / 40 Stratis
1396
0 / 25
1936
0 / 10 Chernarus_Winter
2422
0 / 40
2568
0 / 40
902
0 / 64 ChernarusRedux
909
0 / 40 Stratis
941
0 / 35
1042
0 / 37 Takistan