Arma3 Servers In Australia, page 3

Rank Server Players Status Map
762
0 / 36 Tanoa
786
0 / 8 Altis
788
0 / 16
793
0 / 32
803
0 / 16 Altis
809
0 / 8
863
0 / 30 Altis
871
0 / 16 Altis
888
0 / 16 Tembelan
904
0 / 30 chernarusplus
910
0 / 16 altis
917
0 / 50 Stratis
944
0 / 64 Altis
958
0 / 32 Altis
975
0 / 8 Tanoa
990
0 / 16
995
0 / 16 Tanoa
998
0 / 30 Altis
1006
0 / 30 Stratis
1034
0 / 8 Malden
1049
1 / 40 Malden
1057
0 / 8 Altis
1069
0 / 100 malden
1070
0 / 100 Tanoa
1090
0 / 8 Altis