Arma3 Servers In Australia, page 3

Rank Server Players Status Map
919
0 / 40 Malden
938
0 / 16 tanoa
1000
2 / 20 Altis
1023
5 / 140 Altis
1024
2 / 70 Altis
1052
0 / 24
1102
0 / 30 Altis
1111
0 / 16
1118
0 / 16 Tanoa
1131
0 / 8
1132
0 / 100 ChernarusRedux
1152
0 / 16
1158
0 / 16 tanoa
1167
0 / 100 Tanoa
1212
0 / 12 Altis
1214
0 / 64 Stratis
1221
0 / 8
1250

TPW

0 / 8
1253

0 / 16
1258

TPW

0 / 16 Tanoa
1275
0 / 40 Altis
1277
0 / 60 tanoa
1288
0 / 16 Altis
1293
0 / 30 Altis
1296
0 / 16 Altis