Arma3 Servers In Australia, page 3

Rank Server Players Status Map
914
0 / 40 Altis
919
0 / 100 ChernarusRedux
922
0 / 8 altis
932
0 / 16 Altis
937
0 / 16 tanoa
944
0 / 100 Tanoa
968
0 / 10 Malden
984
0 / 8
985

TPW

0 / 8
988

0 / 16
992

TPW

0 / 16 Tanoa
1001
0 / 30
1015
0 / 16 Altis
1019
0 / 16 Lythium
1030
0 / 10 Altis
1031
0 / 8
1036
0 / 8 Altis
1052
0 / 8
1058
0 / 8 Malden
1062
0 / 16 abramia
1079
0 / 20 Altis
1084
0 / 15 Altis
1095
0 / 8 Altis
1109
0 / 8 Tanoa
1117
0 / 36 Tanoa